HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYJURYDLA MEDIÓWKARTA INF.DO POBRANIA
ZAPROSZENIEPROGRAMUCZESTNICYAKTUALNOŚCIGALERIAIMPREZY TOWARZYSZĄCEWYNIKISPONSORZYPARTNERZYPATRONATY
Regulamin

REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  FOLKLORU ZIEM  GÓRSKICH

§ 1

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest prezentacją dorobku amatorskich zespołów folklorystycznych w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju, uwzględniający bogactwo tradycyjnej kultury ludowej różnych regionów górskich. Celem  Festiwalu jest ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich a także edukacja kulturalna.

§ 2

W festiwalu mogą brać udział zespoły posiadające swą stałą siedzibę w regionie górskim i kultywujące tradycje folklorystyczne swojego regionu etnograficznego. Wyjątek stanowić mogą zwarte góralskie grupy etnograficzne żyjące obecnie poza swoim regionem.
Nie odpowiadają założeniom festiwalu zespoły z nizin występujące w programie opartym na folklorze górskim.

§ 3

Wyklucza się z uczestnictwa w konkursie festiwalowym zespoły profesjonalne, dziecięce poniżej 16 lat oraz posługujące się muzyką mechaniczną (playback). Wyklucza się udział dzieci w prezentacjach zaliczanych do III kategorii.

Zabrania się korzystania przez wykonawców z przenośnych mikrofonów; zespoły korzystają jedynie z mikrofonów stacjonarnych, zapewnionych przez organizatorów.

§ 4

Festiwal ma charakter konkursu. Biorą w nim udział zespoły, które wyraziły chęć współzawodnictwa. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane są przez międzynarodowe jury w równorzędnych kategoriach:

I  -  TRADYCYJNEJ
II -  PREZENTUJĄCEJ FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ
III - STYLIZOWANEJ

KATEGORIE ZESPOŁÓW

Podstawowym kryterium podziału na kategorie jest stopień scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego, reprezentowanego przez dany zespół.

I kategoria. Zespoły tradycyjne:

Zespoły prezentują program oparty o lokalny (np. własnej miejscowości lub subregionu) folklor góralski zgodny z tradycją własnego regionu etnograficznego. Prezentacja obrzędu, zwyczaju, stroju, muzyki i śpiewu musi dotyczyć jednego okresu historycznego. Instrumenty muzyczne, muzyka, śpiew, taniec oraz wszelkie rekwizyty winny być zgodne z tradycją. Odtwarzane tańce, muzyka, obrzędy i zwyczaje zachowują tradycyjną formę dostosowaną jedynie w niezbędnym zakresie do wymogów sceny.

II kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor góralski własnego regionu etnograficznego. Dopuszcza się tworzenie układów choreograficznych oraz opracowań muzycznych nie zniekształcających jednak w istotny sposób folkloru góralskiego prezentowanego regionu. Wyklucza się stosowanie niezgodnych z tradycją instrumentów muzycznych, obcych motywów w tańcach, muzyce, śpiewie i stroju. Strój może być rekonstruowany w oparciu o autentyk.

III kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Prezentowany program winien być twórczym, autorskim opracowaniem, inspirowanym tradycyjnym folklorem góralskim w zakresie wszystkich elementów prezentacji tzn. tańca, muzyki, śpiewu i stroju. Wykluczone jest stosowanie muzyki mechanicznej.

§ 5

Zespół biorący udział w konkursie zobowiązany jest podać w karcie uczestnictwa kategorię, w której będzie występował. Jury przy ocenie ma prawo przesunąć go do innej kategorii, jeśli wybrana przez zespół kategoria jest niewłaściwa.

Zespoły mają obowiązek złożenia w formie pisemnej u organizatora szczegółowego scenariusza prezentacji konkursowej do dnia 15 lipca (zespoły zagraniczne) lub do dnia 10 sierpnia (zespoły polskie). Spełnienie tego obowiązku warunkuje dopuszczenie do konkursu.

§ 6

Czas występu w koncercie konkursowym nie może być krótszy niż 25 minut ani dłuższy niż 30 minut. Zespół powinien mieć przygotowany dodatkowy program (poza konkursem) na 3 minuty, 8 minut, oraz 20 minut. Liczba osób biorących udział w programie nie może być większa niż 35 osób. Łączna liczba członków zespołu wraz z osobami towarzyszącymi, oraz kierowcami nie może przekroczyć 40 osób.

Za przekroczenie ustaleń czasowych i/lub ilościowych osób uczestniczących w prezentacji, od  punktacji ogólnej ujmuje się 5 punktów.

Czas koncertów, oraz liczba osób biorących udział w festiwalu, dotyczy również zespołów będących gośćmi festiwalu i występujących poza konkursem.

§ 7

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W każdej kategorii jury dysponuje następującymi nagrodami głównymi:
* Nagroda I "Złota Ciupaga"
* Nagroda II "Srebrna Ciupaga"
* Nagroda III "Brązowa Ciupaga"
* oraz regulaminowymi wyróżnieniami w formie "Parzenicy góralskiej"
- przyznawanymi zespołom nie nagrodzonym nagrodami głównymi, za bardzo dobre lub dobre wykonanie części programu, np. śpiew, taniec, obrzędy.

Przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe i upominki dla zespołów, ufundowane przez instytucje i organizacje współuczestniczące w przygotowaniu festiwalu.
Organizatorzy przewidują dla zdobywców "Złotych Ciupag" nagrody pieniężne w wysokości 4000 PLN.

§ 8

Prezentowane na festiwalu programy będą nagrywane dla celów dokumentacji naukowej i popularyzatorskiej bez honorariów na rzecz zespołów. Organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich. Decyzja o prawach nagrywania leży w gestii organizatorów.

§ 9

1. Jeżeli zespół korzysta z własnego autokaru, organizatorzy pokrywają częściowo koszty paliwa na terenie Polski w wysokości 500 zł. (pięciuset złotych). Muszą to być jednak koszty związane z realizacją programu pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów eksploatacji pojazdu zagranicznego takich jak: przeglądy techniczne, awarie, naprawy itp. oraz kosztów dodatkowych wycieczek zespołów.

2. Gdy zespół korzysta z samolotu lub pociągu, organizatorzy zapewniają transport na terenie Polski z miejscowości będących najbliższymi stacjami w komunikacji międzynarodowej. Zespoły zobowiązane są załatwić we własnym zakresie rezerwację biletów powrotnych.
3. Koszty utrzymania i zakwaterowania (standard turystyczny), na terenie Polski pokrywają organizatorzy festiwalu.

§10

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i pełnej dokumentacji upływa z dniem  31 marca br. Konieczne jest załączenie kasety video lub innego nośnika audiowizualnego z programem zespołu, oraz zdjęć zespołu wraz z pełną informacją o zespole, repertuarze i regionie, który reprezentuje.

§ 11

W ramach Festiwalu odbywa się:

Międzynarodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych

w 4 następujących kategoriach:
* Ludowych zespołów instrumentalnych (kapel)
* Instrumentalistów ludowych (solistów)
* Śpiewaków ludowych (solistów)
* Grup śpiewaczych

W przeglądzie uczestniczą ludowe zespoły instrumentalne, towarzyszące zespołom festiwalowym. Udział w Konkursie  jest obowiązkowy w co najmniej jednej kategorii.
Dopuszcza się do udziału w konkursie laureatów innych konkursów i przeglądów krajowych zaproszonych przez organizatorów.

§ 12

1. Repertuar zespołu instrumentalnego, grup śpiewaczych i solistów winien
obejmować folklor regionu, z którego pochodzi zespół.

Czas trwania występu kapeli i grupy śpiewaczej nie może być krótszy niż 8 minut, a dłuższy niż 10 minut.

Soliści (wokaliści i instrumentaliści) wykonują 3 melodie, w czasie 5 minut.

2. Przegląd zespołów instrumentalnych, solistów i wokalistów ma charakter
konkursu. Uczestnicy oceniani są przez jury, składające się ze specjalistów
w tej dziedzinie.

3. Nagrodami w konkursie są: "Złote zbyrkadła", oraz wyróżnienia w formie
nagród rzeczowych. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Zakopane, 26 sierpnia 2006 r.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020