HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUPROGRAMIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA
Regulamin / Regulations

REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  FOLKLORU ZIEM  GÓRSKICH

§ 1

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest prezentacją dorobku amatorskich zespołów folklorystycznych w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju, uwzględniający bogactwo tradycyjnej kultury ludowej różnych regionów górskich. Celem  Festiwalu jest ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich a także edukacja kulturalna.

§ 2

W festiwalu mogą brać udział zespoły posiadające swą stałą siedzibę w regionie górskim i kultywujące tradycje folklorystyczne swojego regionu etnograficznego. Wyjątek stanowić mogą zwarte góralskie grupy etnograficzne żyjące obecnie poza swoim regionem.
Nie odpowiadają założeniom festiwalu zespoły z nizin występujące w programie opartym na folklorze górskim.

§ 3

Wyklucza się z uczestnictwa w konkursie festiwalowym zespoły profesjonalne, dziecięce poniżej 16 lat oraz posługujące się muzyką mechaniczną (playback). Wyklucza się udział dzieci w prezentacjach zaliczanych do III kategorii.

Zabrania się korzystania przez wykonawców z przenośnych mikrofonów; zespoły korzystają jedynie z mikrofonów stacjonarnych, zapewnionych przez organizatorów.

§ 4

Festiwal ma charakter konkursu. Biorą w nim udział zespoły, które wyraziły chęć współzawodnictwa. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane są przez międzynarodowe jury w równorzędnych kategoriach:

I  -  TRADYCYJNEJ
II -  PREZENTUJĄCEJ FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ
III - STYLIZOWANEJ

KATEGORIE ZESPOŁÓW

Podstawowym kryterium podziału na kategorie jest stopień scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego, reprezentowanego przez dany zespół.

I kategoria. Zespoły tradycyjne:

Zespoły prezentują program oparty o lokalny (np. własnej miejscowości lub subregionu) folklor góralski zgodny z tradycją własnego regionu etnograficznego. Prezentacja obrzędu, zwyczaju, stroju, muzyki i śpiewu musi dotyczyć jednego okresu historycznego. Instrumenty muzyczne, muzyka, śpiew, taniec oraz wszelkie rekwizyty winny być zgodne z tradycją. Odtwarzane tańce, muzyka, obrzędy i zwyczaje zachowują tradycyjną formę dostosowaną jedynie w niezbędnym zakresie do wymogów sceny.

II kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor góralski własnego regionu etnograficznego. Dopuszcza się tworzenie układów choreograficznych oraz opracowań muzycznych nie zniekształcających jednak w istotny sposób folkloru góralskiego prezentowanego regionu. Wyklucza się stosowanie niezgodnych z tradycją instrumentów muzycznych, obcych motywów w tańcach, muzyce, śpiewie i stroju. Strój może być rekonstruowany w oparciu o autentyk.

III kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Prezentowany program winien być twórczym, autorskim opracowaniem, inspirowanym tradycyjnym folklorem góralskim w zakresie wszystkich elementów prezentacji tzn. tańca, muzyki, śpiewu i stroju. Wykluczone jest stosowanie muzyki mechanicznej.

§ 5

Zespół biorący udział w konkursie zobowiązany jest podać w karcie uczestnictwa kategorię, w której będzie występował. Jury przy ocenie ma prawo przesunąć go do innej kategorii, jeśli wybrana przez zespół kategoria jest niewłaściwa.

Zespoły mają obowiązek złożenia w formie pisemnej u organizatora szczegółowego scenariusza prezentacji konkursowej do dnia 15 lipca (zespoły zagraniczne) lub do dnia 10 sierpnia (zespoły polskie). Spełnienie tego obowiązku warunkuje dopuszczenie do konkursu.

§ 6

Czas występu w koncercie konkursowym nie może być krótszy niż 25 minut ani dłuższy niż 30 minut. Zespół powinien mieć przygotowany dodatkowy program (poza konkursem) na 3 minuty, 8 minut, oraz 20 minut. Liczba osób biorących udział w programie nie może być większa niż 35 osób. Łączna liczba członków zespołu wraz z osobami towarzyszącymi, oraz kierowcami nie może przekroczyć 40 osób.

Za przekroczenie ustaleń czasowych i/lub ilościowych osób uczestniczących w prezentacji, od  punktacji ogólnej ujmuje się 5 punktów.

Czas koncertów, oraz liczba osób biorących udział w festiwalu, dotyczy również zespołów będących gośćmi festiwalu i występujących poza konkursem.

§ 7

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W każdej kategorii jury dysponuje następującymi nagrodami głównymi:
* Nagroda I "Złota Ciupaga"
* Nagroda II "Srebrna Ciupaga"
* Nagroda III "Brązowa Ciupaga"
* oraz regulaminowymi wyróżnieniami w formie "Parzenicy góralskiej"
- przyznawanymi zespołom nie nagrodzonym nagrodami głównymi, za bardzo dobre lub dobre wykonanie części programu, np. śpiew, taniec, obrzędy.

Przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe i upominki dla zespołów, ufundowane przez instytucje i organizacje współuczestniczące w przygotowaniu festiwalu.
Organizatorzy przewidują dla zdobywców "Złotych Ciupag" nagrody pieniężne w wysokości 4000 PLN.

§ 8

Prezentowane na festiwalu programy będą nagrywane dla celów dokumentacji naukowej i popularyzatorskiej bez honorariów na rzecz zespołów. Organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich. Decyzja o prawach nagrywania leży w gestii organizatorów.

§ 9

1. Jeżeli zespół korzysta z własnego autokaru, organizatorzy pokrywają częściowo koszty paliwa na terenie Polski w wysokości 500 zł. (pięciuset złotych). Muszą to być jednak koszty związane z realizacją programu pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów eksploatacji pojazdu zagranicznego takich jak: przeglądy techniczne, awarie, naprawy itp. oraz kosztów dodatkowych wycieczek zespołów.

2. Gdy zespół korzysta z samolotu lub pociągu, organizatorzy zapewniają transport na terenie Polski z miejscowości będących najbliższymi stacjami w komunikacji międzynarodowej. Zespoły zobowiązane są załatwić we własnym zakresie rezerwację biletów powrotnych.
3. Koszty utrzymania i zakwaterowania (standard turystyczny), na terenie Polski pokrywają organizatorzy festiwalu.

§10

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i pełnej dokumentacji upływa z dniem  31 marca br. Konieczne jest załączenie kasety video lub innego nośnika audiowizualnego z programem zespołu, oraz zdjęć zespołu wraz z pełną informacją o zespole, repertuarze i regionie, który reprezentuje.

§ 11

W ramach Festiwalu odbywa się:

Międzynarodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych

w 4 następujących kategoriach:
* Ludowych zespołów instrumentalnych (kapel)
* Instrumentalistów ludowych (solistów)
* Śpiewaków ludowych (solistów)
* Grup śpiewaczych

W przeglądzie uczestniczą ludowe zespoły instrumentalne, towarzyszące zespołom festiwalowym. Udział w Konkursie  jest obowiązkowy w co najmniej jednej kategorii.
Dopuszcza się do udziału w konkursie laureatów innych konkursów i przeglądów krajowych zaproszonych przez organizatorów.

§ 12

1. Repertuar zespołu instrumentalnego, grup śpiewaczych i solistów winien obejmować folklor regionu, z którego pochodzi zespół.

Czas trwania występu kapeli i grupy śpiewaczej nie może być krótszy niż 8 minut, a dłuższy niż 10 minut.

Soliści (wokaliści i instrumentaliści) wykonują 3 melodie, w czasie 5 minut.

2. Przegląd zespołów instrumentalnych, solistów i wokalistów ma charakter konkursu. Uczestnicy oceniani są przez jury, składające się ze specjalistów w tej dziedzinie.

3. Nagrodami w konkursie są: "Złote zbyrkadła", oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

 

Do pobrania:
Regulamin MFFZG 2010 [PDF]
Regulamin Mistrzostw Podhala w Powożeniu [PDF]
Regulamin Konkursu "Fiakier Roku" [PDF]

 

*****************************************************

 

THE REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL
OF HIGHLAND FOLKLORE

§ 1

The International Festival of Highland Folklore in Zakopane is a presentation of the achievements of amateur folklore groups in the field of music, song, dance, rite and custom, taking into consideration the total wealth of the traditional folk culture of various mountain regions. The aim of the Festival is to protect and propagate traditions, to strenghten attachments between people from other regions and countries, as well as the cultural education.

§ 2

Only groups living permanently in the highlands who cultivate the tradition of their own ethnographic region are allowed to take part in the Festival. The only exception to the above rule are homogenous ethnographic groups living at present outside their region.
Groups from the lowlands presenting programmes based on mountain folklore are not appropriate for the Festival.

§ 3

Professional groups as well as groups consisting of children /up to 16 years of age/ and those using mechanical music /e.g. playback/ are not allowed to take part in the Festival. The children are not allowed to take part in the Festival in the third category.
The groups are not allowed to use the mobile microphones; they can only use the microphones provided by the organizers.

§ 4
The Festival is a contest with participating groups  who would like to compete with. The participants of the contest will be evaluated by the international Jury in three equal categories:

 1. Traditional Groups
 2. Groups showing programme artistically arranged
 3. Stylized Groups


1st Category: Traditional Groups
Groups present the program based on the local Highlanders folklore. Presentation of the rites, customs, costumes, music and song must refer to the period that was formed in the given historical period. Costumes, music, dance and all the props should be traditional. The presented dances, music, rites and customs should keep their traditional form adapted only to the dimensions of the scene (but only in indispensable range).

2nd Category: Groups showing programme artistically arranged

Groups present the programme based on the folklore of the mountain regions of their own country. In this category it is allowed to create the choreographic forms and music elaborations, which however do not deform the Highlanders folklore of the presented region.
It is not allowed to use any other instruments than the traditional ones, foreign motifs in dances, music, song and costumes. The costumes worn by the group members can be the reconstructions of the authentic ones.

3rd Category: Stylized groups
Groups present the programme, (like in the 2nd category) based on the folklore of the mountain regions of their own country. The presented programme should be creative, author’s elaboration inspired by the traditional Highlanders folklore in all aspects of the presentation: dance, music, song and costumes. Using mechanical music /playback/ is not allowed.

§ 5

Groups taking part in the Festival are obliged to state to which category they want to belong to. The Jury has the right to change the category of any group, in case the category which
the group has chosen appears to be incorrect.
The groups are obliged to deposit in the Festival’s Organizing Office the detailed description in writing of their competitive presentation by July 15th. The fulfilling of this duty guarantee acceptance to the competition.

§ 6

The performance of each group may last no shorter than 25 minutes and no longer than 30 minutes. Each group taking part in the Festival is obliged to prepare, apart from the regular, contest programme, the additional 3 minutes, 8 minutes and 20 minutes programmes. The number of people taking part in the programme can not exceed 35. The maximum number of groups’ members, including drivers, can not exceed 40.
Every group which exceeds the time and/ or people quantitave limites will be subtracted by 5 points.
All of the above conditions refer also to the non-competing groups.

§ 7
PRIZES AND DISTINCTIONS
The Jury has at its disposal 3 prizes for each of the three categories.

 • The First Prize “Golden Ciupaga” /i.e. highlanders axe, used by the mountaineers in the Tatra mountains/
 • The Second Prize “Silver Ciupaga”
 • The Third Prize “Bronze Ciupaga”

and the regular distinctions in the form of the “Parzenica góralska”, given to the groups, which do not win any of the main prizes, for good or very good presentation of parts of the programme /e.g. dances, singing, customs/
There will also be several additional prizes and souvenirs from the institutions and organisations taking part in the preparations of the Festival. The Organisers will also give the money prize of  4000 PLN to the winners of “Golden Ciupaga”.

§ 8

Performances of the participating groups will be filmed and recorded for presentation as well as scientific purposes. The groups will not receive any fees, and the organisers will not pay any costs connected with the law on copyright. The organisers reserve for themselves the right to record any performance.

§ 9

 • If a group uses its own coach, the organisers will cover the costs of fuel used on the territory of  Poland, up to 500 PLN. Those costs must be connected with the programme of a group stay in Poland. The organisers will not cover any additional costs connected with the use of foreign coaches /e.g. repairs/ and the costs of additional travels of a group in Poland.
 • If a group arrives by train or plane, the organisers will take care of their transportation to Zakopane from the nearest stations of international communication in Poland. The groups should book the return tickets for themselves.
 • The organisers will cover the costs of board and accommodation (tourist standard) for the groups during their stay in Poland.

§10

The deadline to send  the application form, together with full documentation expires on 15th of March. It is essential to send a video tape or DVD or other audiovisual carrier with the group’s programme, photographs of a group as well as information about a group itself and its region.

§ 11

During the Festival, the International Folk Instrumental Groups as well as the Folk Musicians and Folk Singers Contest in 4 following categories will be held:

 • folk instrumental groups
 • folk musicians- soloists
 • folk singers groups
 • folk singers – soloists

The bands taking part in the review are the same as bands accompanying the songs and dances of the groups. The participation in the review is obligatory in minimum 1 category. Prize-winners of the other contests and reviews invited by the organisers are allowed to take part in the review.

§ 12

 1. The repertoire of the instrumental groups and soloists should contain folklore of the region of origin of a given group. The performance of band and folk singers group should last no shorter than 8 minutes and no longer than 10 minutes. Each soloist /singer or player/ should sing or play three pieces in 5 minutes.
 2. The review of the instrumental folk bands, soloists, is a contest. It will be judged by a Jury, composed of specialists in folk music.
 3. “Golden Zbyrkadła” /highlanders bells/ are the prizes in this contest . There will also be special distinctions in the form of gifts. All the participants will receive diplomas.
 
 
Download:
The Regulations IFMF 2010 [PDF]

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020