HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIPROGRAMZESPOŁYJURYGOSPODARZ FESTIWALUIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATBILETYGAZETKA FESTIWALOWA
Regulamin

Od 2011 roku obowiązuje zaktualizowany regulamin
 

REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  FOLKLORU ZIEM  GÓRSKICH

§ 1

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest wydarzeniem kulturalnym o międzynarodowym wymiarze. W ramach festiwalu amatorskie zespoły folklorystyczne z całego świata mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju, uwzględniając bogactwo tradycyjnej kultury i twórczości ludowej z różnych regionów górskich. Nadrzędnym celem festiwalu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal ma wymiar edukacyjny, naukowy i promocyjny, jest również świętem ludzi gór.

§ 2

W festiwalu mogą brać udział zespoły posiadające swą stałą siedzibę w regionie górskim i kultywujące tradycje folklorystyczne swojego regionu etnograficznego. Wyjątek stanowić mogą zwarte góralskie grupy etnograficzne żyjące obecnie poza swoim regionem.
Nie odpowiadają założeniom festiwalu zespoły z nizin występujące w programie opartym na folklorze górskim.

§ 3

3.1. Festiwal ma charakter konkursu. Biorą w nim udział zespoły, które wyraziły chęć współzawodnictwa. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane są przez międzynarodowe jury w trzech równorzędnych kategoriach:

I  -  TRADYCYJNEJ
II -  PREZENTUJĄCEJ FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ
III - STYLIZOWANEJ


KATEGORIE ZESPOŁÓW

Podstawowym kryterium podziału na kategorie jest stopień scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego, reprezentowanego przez dany zespół.

I kategoria. Zespoły tradycyjne:
Zespoły prezentują program oparty o lokalny (np. własnej miejscowości lub subregionu) folklor góralski zgodny z tradycją własnego regionu etnograficznego. Prezentacja obrzędu, zwyczaju, stroju, muzyki i śpiewu musi dotyczyć jednego okresu historycznego. Instrumenty muzyczne, muzyka, śpiew, taniec oraz wszelkie rekwizyty winny być zgodne z tradycją. Odtwarzane tańce, muzyka, obrzędy i zwyczaje zachowują tradycyjną formę dostosowaną jedynie w niezbędnym zakresie do wymogów sceny.

II kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor góralski własnego regionu etnograficznego. Dopuszcza się tworzenie układów choreograficznych oraz opracowań muzycznych nie zniekształcających jednak w istotny sposób folkloru góralskiego prezentowanego regionu. Wyklucza się stosowanie niezgodnych z tradycją instrumentów muzycznych, obcych motywów w tańcach, muzyce, śpiewie i stroju. Strój może być rekonstruowany w oparciu o autentyk.

III kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Prezentowany program winien być twórczym, autorskim opracowaniem, inspirowanym tradycyjnym folklorem góralskim w zakresie wszystkich elementów prezentacji tzn. tańca, muzyki, śpiewu i stroju. Wykluczone jest stosowanie muzyki mechanicznej.

3.2. Z uczestnictwa w konkursie festiwalowym wyklucza się zespoły:
- z poza regionów górskich,
- profesjonalne,
- dziecięce poniżej 16 lat,
- posługujące się muzyką mechaniczną (playback).
Wyklucza się udział dzieci w prezentacjach zaliczanych do III kategorii.

3.3. Wyklucza się posługiwanie muzykę mechaniczną (playback). Zabrania się korzystania przez wykonawców z przenośnych mikrofonów; zespoły korzystają jedynie z mikrofonów stacjonarnych, zapewnionych przez organizatorów.

§ 4

Zespoły uczestniczące w Festiwalu oceniane są przez Międzynarodowe Jury, każdorazowo powoływane przez Dyrektora Festiwalu. Corocznie Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym powołuje Przewodniczącego Jury i zastępcę.

§ 5

Zespół biorący udział w konkursie zobowiązany jest podać w karcie uczestnictwa kategorię, w której będzie występował. Jury przy ocenie ma prawo przesunąć go do innej kategorii, jeśli wybrana przez zespół kategoria jest niewłaściwa.
Zespoły mają obowiązek złożenia w formie pisemnej u organizatora szczegółowego scenariusza prezentacji konkursowej do dnia 15 lipca br. (zespoły zagraniczne) lub do dnia 10 sierpnia br. (zespoły polskie). Spełnienie tego obowiązku warunkuje dopuszczenie do konkursu.

§ 6

Czas występu w pokazie konkursowym nie może być krótszy niż 25 minut i nie dłuższy niż 30 minut. Zespół powinien mieć przygotowany również dodatkowy program (poza konkursem), na 1-2 minut, 5-7 minut, oraz 20-30 minut. Liczba osób biorących udział w programie konkursowym nie może być większa niż 35 osób. Łączna liczba członków zespołu wraz z osobami towarzyszącymi, oraz kierowcami nie może przekroczyć 40 osób. Czas koncertów, oraz liczba osób biorących udział w festiwalu, dotyczy również zespołów będących gośćmi festiwalu i występujących poza konkursem.
Za przekroczenie ustaleń czasowych i/lub ilościowych osób uczestniczących w prezentacji, od  punktacji ogólnej ujmuje się 5 punktów.

Kryteria oceny pokazu konkursowego:
1. Wybór repertuaru, wierność w pokazywaniu tradycji obrzędowych i zwyczajów, konstrukcja programu, charakter stylizacji.
2. Strój, kostiumy, rekwizyty.
3. Skład zespołu instrumentalnego i rodzaj instrumentów, opracowanie repertuaru muzycznego.
4. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie tańca, poziom wykonania i opracowanie choreograficzne.
5. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie śpiewu, opracowanie wokalne.
6. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie muzyki, opracowanie muzyczne.
7. Umiejętność przekazywania Kultury ludowej na scenie, ogólny wyraz artystyczny, wydobycie właściwego nastroju.
Za każdy element danego kryterium jury przyznaje od 1 do 5 punktów. Suma punktów przyznanych przez jurorów jest podstawą oceny występu każdego zespołu.

§ 7

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W każdej kategorii jury przyznaje następującymi nagrodami główne fundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
* "Złota Ciupaga" - nagroda za I miejsce
* "Srebrna Ciupaga"
- nagroda za II miejsce
* "Brązowa Ciupaga" - nagroda za III miejsce
* oraz regulaminowe wyróżnienia w formie "Parzenicy góralskiej"

Przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe i upominki dla zespołów, ufundowane przez instytucje i organizacje współuczestniczące w przygotowaniu festiwalu.
Organizatorzy przewidują dla zdobywców "Złotych Ciupag" nagrody pieniężne w wysokości 4000 PLN.

§ 8

Prezentowane na festiwalu programy będą nagrywane dla celów dokumentacji naukowej i popularyzatorskiej bez honorariów na rzecz zespołów. Organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich. Decyzja o prawach nagrywania leży w gestii organizatorów.

§ 9

1. Jeżeli zespół korzysta z własnego autokaru, organizatorzy pokrywają częściowo koszty paliwa na terenie Polski w wysokości 500 zł. (pięciuset złotych) wynikające z programu pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów eksploatacji pojazdu zagranicznego takich jak: przeglądy techniczne, awarie, naprawy itp. oraz kosztów dodatkowych wycieczek zespołów.
2. Gdy zespół korzysta z samolotu lub pociągu, organizatorzy zapewniają transport na terenie Polski z miejscowości będących najbliższymi stacjami w komunikacji międzynarodowej. Zespoły zobowiązane są załatwić we własnym zakresie rezerwację biletów powrotnych.
3. Koszty utrzymania i zakwaterowania (standard turystyczny), na terenie Polski pokrywają organizatorzy festiwalu.

§10

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i pełnej dokumentacji upływa z dniem  28 lutego. Konieczne jest załączenie płyty CD i DVD z programem zespołu, oraz zdjęć zespołu wraz z pełną informacją o zespole, repertuarze i regionie, który reprezentuje.

§ 11

W ramach Festiwalu przeprowadzany jest również:

Międzynarodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych

w 4 następujących kategoriach:
* Ludowych zespołów instrumentalnych (kapel)
* Instrumentalistów ludowych (solistów)
* Śpiewaków ludowych (solistów)
* Grup śpiewaczych

W przeglądzie uczestniczą ludowe zespoły instrumentalne, towarzyszące zespołom festiwalowym. Udział w Konkursie  jest obowiązkowy w co najmniej jednej kategorii.
Dopuszcza się do udziału w konkursie laureatów innych konkursów i przeglądów krajowych zaproszonych przez organizatorów, a nie będących uczestnikami festiwalu.

§ 12

1. Repertuar zespołu instrumentalnego, grup śpiewaczych i solistów winien obejmować folklor regionu, z którego pochodzi zespół.
Czas trwania występu kapeli i grupy śpiewaczej nie może być krótszy niż 8 minut, a dłuższy niż 10 minut.
Soliści (wokaliści i instrumentaliści) wykonują 3 melodie, w czasie 5 minut.
2. Przegląd zespołów instrumentalnych, solistów i wokalistów ma charakter konkursu. Uczestnicy oceniani są przez jury, składające się ze specjalistów w tej dziedzinie. 

§ 13
Nagrodami w Międzynarodowym Konkursie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych są: „Zbyrkadła", oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

§ 14

Od 2011 roku ustanawia się nagrodę specjalną – „Sabałowe gęśle” dla najlepszego instrumentalisty w postaci statuetki za wierność tradycji w zakresie stylu gry, instrumentarium i prezentowanego repertuaru.

 

Zakopane, kwiecień 2011

  

 

Regulamin MFFZG [PDF]
Regulamin "Mistrzostwa Podhala w Powożeniu" 2012 [PDF]
Regulamin Konkursu "Fiakier Roku" 2012 [PDF]
Regulamin imprezy masowej [PDF]
Regulamin namiotu i imprezy masowej [PDF]


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020