HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIPROGRAMBILETYJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

Publikacje pokonferencyjne

Szanowni Państwo,
 
podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich ukazały się dwie publikacje będące pokłosiem konferencji, które odbyły się w 2009 i 2010 roku.
 
Publikacje te można nabyć w naszych punktach informacji turystycznej:
1. CIT, ul. Kościuszki 17, tel. 18 201 22 11
2.MSIT, ul. Kościeliska 7, tel. 18 201 20 04
3. BPZ, ul. Gen. Galicy 8, tel. 18 206 69 50
 
Serdecznie zapraszamy!


Tom Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej zawiera zróżnicowane tematycznie artykuły omawiające rolę instrumentów muzycznych nie tylko w tradycyjnej kulturze polskiej, ale również w obrzędowości Hucułów, a nawet mieszkających na Dalekim Wschodzie Ajnów. Czytelnik znajdzie tu także wnikliwą analizę zmian zachodzących w stylu gry, instrumentarium i repertuarze polskich kapel ludowych oraz charakterystykę polskiej muzyki folkowej z punktu widzenia sposobów wykorzystania tradycyjnych instrumentów, nie tylko polskich.

“Volume Musical instruments in Folk Tradition and folkloristic” contains articles discussing the various topics the role of musical instruments, not only in the traditional Polish culture, but also in rituals Hutsuls, and even living in the Far East, the Ainu people. The reader will find here an extensive study of the changes in style, instrumentation and repertoire of Polish folk bands and the characteristics of Polish folk music from the standpoint
of how to use traditional instruments, not only Polish.
 
Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej - okładka
 
 
Przekaz tradycji ludowych we współczesnej kulturze to zbiór prac poświęconych różnym współczesnym formom przekazywania tradycyjnej kultury w Polsce oraz na wybranych przykładach krajów europejskich [Norwegia, Bułgaria, Turcja]. Problematyka ta ukazana jest zarówno z perspektywy codziennej praktyki [prowadzenie zespołu regionalnego,  edukacji regionalnej w szkole,], jak i głębszej refleksji antropologicznej. Inne z poruszanych zagadnień to zakres dzisiejszej edukacji muzycznej w szkołach powszechnych na tle znaczenia, jakie przywiązywano do nauki śpiewu, w tym pieśni ludowych, w okresie międzywojennym. 

“The Transmission of Folk Traditions in Contemporary Culture”, is a collection of works devoted to various contemporary forms of transmission of traditional culture in Poland and in selected examples of European countries [Norway, Bulgaria, Turkey]. This issue is shown both from the perspective of daily practice [conduct a regional team, regional education in school,] and a deeper anthropological reflections. Other issues discussed with a range of contemporary music education in schools on the background of universal importance attached to learning songs, including folk songs, in the interwar period.
 
Przekaz tradycji ludowych we współczesnej kulturze - okładka
 
 
« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2019