HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIPROGRAMBILETYJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA
Regulamin / Regulations

Od 2011 roku obowiązuje zaktualizowany regulamin / Since 2011 year there is obligatory updated regulations

 

REGULAMIN  MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU  FOLKLORU ZIEM  GÓRSKICH

§ 1

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem jest wydarzeniem kulturalnym o międzynarodowym wymiarze. W ramach festiwalu amatorskie zespoły folklorystyczne z całego świata mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju, uwzględniając bogactwo tradycyjnej kultury i twórczości ludowej z różnych regionów górskich. Nadrzędnym celem festiwalu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych, umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal ma wymiar edukacyjny, naukowy i promocyjny, jest również świętem ludzi gór.

§ 2

W festiwalu mogą brać udział zespoły posiadające swą stałą siedzibę w regionie górskim i kultywujące tradycje folklorystyczne swojego regionu etnograficznego. Wyjątek stanowić mogą zwarte góralskie grupy etnograficzne żyjące obecnie poza swoim regionem.
Nie odpowiadają założeniom festiwalu zespoły z nizin występujące w programie opartym na folklorze górskim.

§ 3

3.1. Festiwal ma charakter konkursu. Biorą w nim udział zespoły, które wyraziły chęć współzawodnictwa. Zespoły uczestniczące w konkursie oceniane są przez międzynarodowe jury w trzech równorzędnych kategoriach:

I  -  TRADYCYJNEJ
II -  PREZENTUJĄCEJ FOLKLOR W FORMIE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANEJ
III - STYLIZOWANEJ


KATEGORIE ZESPOŁÓW

Podstawowym kryterium podziału na kategorie jest stopień scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego, reprezentowanego przez dany zespół.

I kategoria. Zespoły tradycyjne:
Zespoły prezentują program oparty o lokalny (np. własnej miejscowości lub subregionu) folklor góralski zgodny z tradycją własnego regionu etnograficznego. Prezentacja obrzędu, zwyczaju, stroju, muzyki i śpiewu musi dotyczyć jednego okresu historycznego. Instrumenty muzyczne, muzyka, śpiew, taniec oraz wszelkie rekwizyty winny być zgodne z tradycją. Odtwarzane tańce, muzyka, obrzędy i zwyczaje zachowują tradycyjną formę dostosowaną jedynie w niezbędnym zakresie do wymogów sceny.

II kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor góralski własnego regionu etnograficznego. Dopuszcza się tworzenie układów choreograficznych oraz opracowań muzycznych nie zniekształcających jednak w istotny sposób folkloru góralskiego prezentowanego regionu. Wyklucza się stosowanie niezgodnych z tradycją instrumentów muzycznych, obcych motywów w tańcach, muzyce, śpiewie i stroju. Strój może być rekonstruowany w oparciu o autentyk.

III kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej:

Zespoły prezentują program oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Prezentowany program winien być twórczym, autorskim opracowaniem, inspirowanym tradycyjnym folklorem góralskim w zakresie wszystkich elementów prezentacji tzn. tańca, muzyki, śpiewu i stroju. Wykluczone jest stosowanie muzyki mechanicznej.

3.2. Z uczestnictwa w konkursie festiwalowym wyklucza się zespoły:
- z poza regionów górskich,
- profesjonalne,
- dziecięce poniżej 16 lat,
- posługujące się muzyką mechaniczną (playback).
Wyklucza się udział dzieci w prezentacjach zaliczanych do III kategorii.

3.3. Wyklucza się posługiwanie muzykę mechaniczną (playback). Zabrania się korzystania przez wykonawców z przenośnych mikrofonów; zespoły korzystają jedynie z mikrofonów stacjonarnych, zapewnionych przez organizatorów.

§ 4

Zespoły uczestniczące w Festiwalu oceniane są przez Międzynarodowe Jury, każdorazowo powoływane przez Dyrektora Festiwalu. Corocznie Dyrektor Festiwalu w porozumieniu z Dyrektorem Artystycznym powołuje Przewodniczącego Jury i zastępcę.

§ 5

Zespół biorący udział w konkursie zobowiązany jest podać w karcie uczestnictwa kategorię, w której będzie występował. Jury przy ocenie ma prawo przesunąć go do innej kategorii, jeśli wybrana przez zespół kategoria jest niewłaściwa.
Zespoły mają obowiązek złożenia w formie pisemnej u organizatora szczegółowego scenariusza prezentacji konkursowej do dnia 15 lipca br. (zespoły zagraniczne) lub do dnia 10 sierpnia br. (zespoły polskie). Spełnienie tego obowiązku warunkuje dopuszczenie do konkursu.

§ 6

Czas występu w pokazie konkursowym nie może być krótszy niż 25 minut i nie dłuższy niż 30 minut. Zespół powinien mieć przygotowany również dodatkowy program (poza konkursem), na 1-2 minut, 5-7 minut, oraz 20-30 minut. Liczba osób biorących udział w programie konkursowym nie może być większa niż 35 osób. Łączna liczba członków zespołu wraz z osobami towarzyszącymi, oraz kierowcami nie może przekroczyć 40 osób. Czas koncertów, oraz liczba osób biorących udział w festiwalu, dotyczy również zespołów będących gośćmi festiwalu i występujących poza konkursem.
Za przekroczenie ustaleń czasowych i/lub ilościowych osób uczestniczących w prezentacji, od  punktacji ogólnej ujmuje się 5 punktów.

Kryteria oceny pokazu konkursowego:
1. Wybór repertuaru, wierność w pokazywaniu tradycji obrzędowych i zwyczajów, konstrukcja programu, charakter stylizacji.
2. Strój, kostiumy, rekwizyty.
3. Skład zespołu instrumentalnego i rodzaj instrumentów, opracowanie repertuaru muzycznego.
4. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie tańca, poziom wykonania i opracowanie choreograficzne.
5. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie śpiewu, opracowanie wokalne.
6. Czystość i poziom prezentowanych elementów tradycyjnej kultury w zakresie muzyki, opracowanie muzyczne.
7. Umiejętność przekazywania Kultury ludowej na scenie, ogólny wyraz artystyczny, wydobycie właściwego nastroju.
Za każdy element danego kryterium jury przyznaje od 1 do 5 punktów. Suma punktów przyznanych przez jurorów jest podstawą oceny występu każdego zespołu.

§ 7

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

W każdej kategorii jury przyznaje następującymi nagrodami główne fundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
* "Złota Ciupaga" - nagroda za I miejsce
* "Srebrna Ciupaga"
- nagroda za II miejsce
* "Brązowa Ciupaga" - nagroda za III miejsce
* oraz regulaminowe wyróżnienia w formie "Parzenicy góralskiej"

Przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe i upominki dla zespołów, ufundowane przez instytucje i organizacje współuczestniczące w przygotowaniu festiwalu.
Organizatorzy przewidują dla zdobywców "Złotych Ciupag" nagrody pieniężne w wysokości 4000 PLN.

§ 8

Prezentowane na festiwalu programy będą nagrywane dla celów dokumentacji naukowej i popularyzatorskiej bez honorariów na rzecz zespołów. Organizatorzy nie ponoszą kosztów mogących wynikać z praw autorskich. Decyzja o prawach nagrywania leży w gestii organizatorów.

§ 9

1. Jeżeli zespół korzysta z własnego autokaru, organizatorzy pokrywają częściowo koszty paliwa na terenie Polski w wysokości 500 zł. (pięciuset złotych) wynikające z programu pobytu. Organizatorzy nie pokrywają kosztów eksploatacji pojazdu zagranicznego takich jak: przeglądy techniczne, awarie, naprawy itp. oraz kosztów dodatkowych wycieczek zespołów.
2. Gdy zespół korzysta z samolotu lub pociągu, organizatorzy zapewniają transport na terenie Polski z miejscowości będących najbliższymi stacjami w komunikacji międzynarodowej. Zespoły zobowiązane są załatwić we własnym zakresie rezerwację biletów powrotnych.
3. Koszty utrzymania i zakwaterowania (standard turystyczny), na terenie Polski pokrywają organizatorzy festiwalu.

§10

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i pełnej dokumentacji upływa z dniem  28 lutego. Konieczne jest załączenie płyty CD i DVD z programem zespołu, oraz zdjęć zespołu wraz z pełną informacją o zespole, repertuarze i regionie, który reprezentuje.

§ 11

W ramach Festiwalu przeprowadzany jest również:

Międzynarodowy Konkurs Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych

w 4 następujących kategoriach:
* Ludowych zespołów instrumentalnych (kapel)
* Instrumentalistów ludowych (solistów)
* Śpiewaków ludowych (solistów)
* Grup śpiewaczych

W przeglądzie uczestniczą ludowe zespoły instrumentalne, towarzyszące zespołom festiwalowym. Udział w Konkursie  jest obowiązkowy w co najmniej jednej kategorii.
Dopuszcza się do udziału w konkursie laureatów innych konkursów i przeglądów krajowych zaproszonych przez organizatorów, a nie będących uczestnikami festiwalu.

§ 12

1. Repertuar zespołu instrumentalnego, grup śpiewaczych i solistów winien obejmować folklor regionu, z którego pochodzi zespół.
Czas trwania występu kapeli i grupy śpiewaczej nie może być krótszy niż 8 minut, a dłuższy niż 10 minut.
Soliści (wokaliści i instrumentaliści) wykonują 3 melodie, w czasie 5 minut.
2. Przegląd zespołów instrumentalnych, solistów i wokalistów ma charakter konkursu. Uczestnicy oceniani są przez jury, składające się ze specjalistów w tej dziedzinie. 

§ 13
Nagrodami w Międzynarodowym Konkursie Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych są: „Zbyrkadła", oraz wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

§ 14

Od 2011 roku ustanawia się nagrodę specjalną – „Sabałowe gęśle” dla najlepszego instrumentalisty w postaci statuetki za wierność tradycji w zakresie stylu gry, instrumentarium i prezentowanego repertuaru.

 

Zakopane, kwiecień 2011

  

*****************************************************

 

THE REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL FESTIVAL
OF HIGHLAND FOLKLORE

§ 1

The International Festival of Mountain Folklore is an event of international character. During the festival amateur folklore groups from all over the world have a chance to present their achievements in the field of music, singing, dance, rituals and customs including the richness of traditional folk culture and art from different mountainous regions. The overriding objective of the festival is popularisation and protection of those values which influence the consolidation of national identities, reinforcement of tradition and interpersonal bonds. The festival has an educational, scientific and promoting dimension, it is also a fete of people of mountains.

§ 2

The participants of the festival can be groups with their permanent headquarters in a mountainous region and cultivating the folkloric traditions of their ethnographic region. An exception may be highlanders’ closed ethnographic groups presently living outside their region.
Groups from lowlands performing in a programme based on a mountain folklore do not meet the requirements of the festival.

§ 3

3.1. The festival is a competition. Its participants are groups which are willing to compete. The participating groups are judged by the international jury in equally ranked three categories:

I – TRADITIONAL
II – PRESENTING FOLKLORE IN ARTISTIC ARRANGEMENT
III - STYLIZED


GROUP CATEGORIES

The basic criterion of categorizing is the grade of scenic arrangement of the traditional highlanders’ folklore represented by a certain group.

I category. Traditional groups:
The groups present a programme based on their local (e.g. their own locality’s or region’s) highlander folklore consistent with the tradition of their ethnographic region. The presentation of ritual, custom, costumes, music and singing must relate to one historic period. The musical instruments, music, singing, dance and all of the used props ought to be consistent with tradition. The performed dances, music, rituals and customs preserve the traditional form which can be adapted to the stage requirements only to the necessary extent.

II category. Groups presenting folklore in an artistic arrangement:
The groups present a programme based on highlander folklore from their ethnographic region. Creating of choreography and musical arrangements is allowed unless they significantly distort the highlander folklore of the presented region. Using of non-traditional musical instruments, foreign motives in dancing, music, singing and costumes is excluded. Costumes may be reconstructed if based on the original.

III. category. Groups presenting a stylized folklore.

The groups present a programme based on folklore of mountainous regions of their nations.
The presented programme must be creative, copyright developed and inspired by traditional highlander folklore in every single element of the presentation which are dance, music, singing and costumes. Use of mechanical music is excluded.

3.2 The regulations of the festival exclude the following:
- groups out of mountainous regions
- professional groups
- children groups under 16 years
- groups using mechanical music (playback)
Participation of children in the 3rd category presentations is excluded.
 
3.3. Use of mechanical music (playback) is excluded. Using portable microphone by the performers is forbidden. Only the fixed-line microphones provided by the organiser are allowed.

§ 4

The groups participating in the festival are judged by the International Jury appointed each year by the Festival’s Director. In agreement with the Artistic Director, the Festival’s Director appoints each year the jury chairman and his/her deputy. 

§ 5

Every group participating in the competition is obliged to specify in the participation form the category in which they are going to perform. Should the  chosen category be inappropriate the
jury has right to move the group to another category while judging.
Groups are obliged to submit a detailed scenario of the competition presentation no later than July 15 this year (foreign groups) or no later than August 10 this year (Polish groups). Compliance with this requirement determines admission of a group to the competition.

§ 6

The total time of the competition performance can be no shorter than 25 minutes and no longer than 30 minutes. A group should have and additional programme prepared (out of competition) for 1-2 minutes, 5-7 minutes and 20-30 minutes. The total of persons taking part in the competition programme mustn’t be bigger than 35.  The total of group members including accompanying persons and drivers mustn’t exceed 40 persons. The time of concerts’ lasting as well as the totals of the participants concerns also the guest groups and groups performing out of the contest.
For exceeding of time and/or personal limits 5 points are subtracted from the general score.

Criteria of the competition performance:
1. The choice of repertoire, fidelity in presentation of traditional rituals and customs, programme construction, styling character.
2. Clothing, costumes, props.
3. The composition of the instrumental ensemble and the type of instruments, preparation of the music repertoire.
4. Clarity and level of the presented elements of the traditional culture in the scope of dance, performing level and choreography.
5. Clarity and level of the presented elements of the traditional culture in the scope of singing, vocal arranging.
6. Clarity and level of the presented elements of the traditional culture in the scope of music, musical arranging.
7. The ability to transmit folklore on stage, general artistic expression, achieving of the proper mood.
Each element of specific criterion is rewarded with 1 to 5 points by the jury. The score appointed by the jury is judgement’s base of every group’s performance. 

§ 7
AWARDS AND PRIZES

In each category the jury grants prizes and awards founded by  Polish Minister of Culture and National Heritage:
• “Gold Highlander Axe”  - a first place prize
• “Silver Highlander Axe” – a second place prize
• “Bronze Highlander Axe” – a third place prize
• as well as statutory awards in form of “Parzenica”

Also non-statutory awards and gifts for the groups are provided which are sponsored by institutions and organisations cooperating in the process of Festival’s preparation. For the “Gold Highlander Axe” winners  the organisers provide cash prizes amounting to 4000 PLN.

§ 8

The programmes presented at the festival are recorded for purposes of scientific and promotional documentation. The festival participants cannot assert claims for copyright. The decision on the recording rights is the responsibility of the organisers.

§ 9

1. If the group uses their own coach to travel the organisers partially cover the expenses of fuel on Polish territory in amount 500 zloty resulting from the programme of the visit. The organisers do not cover the expenses resulting from vehicle operation like: technical inspections, vehicle crashes, reparations etc. as well as additional  group’s excursions.
2. If the group uses a plane or a train the organisers provide transport on the Polish territory from localities being the nearest stations of international traffic. The groups are required to arrange reservation of return tickets.
3. Maintenance and accommodation costs (tourist standard) on the Polish territory are covered by the  organizers of the festival.

§10

Deadline for application and complete documentation expires on February 28. It is necessary to enclose a CD and DVD with the group’s programme and also group’s photos with full information about the group , repertoire and represented region.

§ 11

As part of festival there is also held:
The International Competition of Folk Bands, Singers and Instrumentalists in 4 following categories:

  • Folk instrumental groups (bands)
  • Folk instrumentalists (soloists)
  • Folk singers (soloists)
  • Singing groups

Folk instrumental groups accompanying the festival groups take part in the review. Participation in at least one category is compulsory in the Contest. Winners of other contests and national reviews invited by organisers and not being participants are allowed to participate.

§ 12

1. The repertoire of the instrumental band, singing groups and soloists must be connected with folklore of the region from which the group comes.
The time of performance of a band and singing group must be no shorter than 8 minutes and no longer than 10 minutes.
Soloists (singers and instrumentalists) perform 3 melodies in 5 minutes time.
2. The review of instrumental bands, soloists and singers is a contest. The participants are judged by the international expert jury.

§ 13

The prizes in the International Competition of Folk Bands, Singers and Instrumentalists are: “Zbyrkadła” (The Sheep Bells) and tangible awards. The participants receive certificates of participation.

§ 14

Since 2011 a special prize “Sabałowe Gęśle” (The Sabała’s Fiddle) has been granted to the best instrumentalist. The prize in a form of statuette is given for fidelity to tradition concerning the playing style, instrumentation and presented repertoire.

 

Zakopane, April 2011

 

Regulamin MFFZG 2011 [PDF]
The Regulations IFMF 2011 [PDF]        

Regulamin "Mistrzostwa Podhala w Powożeniu" 2011 [PDF]

Regulamin Konkursu "Fiakier Roku" 2011 [PDF]

Regulamin Konkursu "Śpiew pytacki"
2011 [PDF]


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020